Tõendite tellimine

Konsul saab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku taotlusel anda tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta. Tõendit võib taotleda igaüks, tõendi andmise eelduseks on, et tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ja konsul saab neid asjaolusid tõendada. Tõendada saab asjaolusid, mis on dokumentaalselt tõendatud. Dokumentaalselt tõendatud on asjaolud, mida konsulaarametnik saab kontrollida õiguslikku tähendust omavatest registritest (näiteks rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendist. Tõendi väljastamisel makstakse riigilõivu 30 eurot. Riigilõivu tasumise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Tõendi saab anda näiteks abielu sõlmimist takistavate asjaolude puudumise kohta (abieluvõimetõend, aluseks rahvastikuregistri andmed), karistamatuse kohta (aluseks karistusregistri tõend), elamisloa olemasolu kohta (aluseks rahvastikuregistri andmed). Abieluvõimetõendi tellimise kohta lugege altpoolt, teiste tõendite tellimise kohta teabe saamiseks saatke palun saatkonnale e-kiri aadressile [email protected].

Abieluvõimetõendi tellimine

Tõend on vajalik abielu sõlmimiseks Türgis. Türgi seaduste kohaselt peab tõend lisaks tavapärastele andmetele sisaldama ka andmeid abielluja vanemate kohta. Saatkond väljastab tõendi inglise keeles konsulile teadaolevate asjaolude tõendina, tõend tuleb enne Türgi perekonnaseisuasutusele esitamist tõlkida türgi keelde.

Saatkonnale teadaolevalt saab alternatiivina kasutada ka Eestis väljastatud abieluvõimetõendit koos abielluja sünnitõendiga. Eestis väljastatud abieluvõimetõend ja sünnitõend tuleb Eestis kinnitada apostilliga ning tõlkida türgi keelde (soovitame dokumendi tõlkida Türgis). Kui sünnitõend on mitmekeelne (CIEC), siis apostilli ega tõlget vaja ei ole.

Abieluvõimetõendi tellimiseks tuleb täita vormikohane avaldus. Avalduse vormi leiate siit. Avaldusele tuleb lisada tulevase abikaasa isikut tõendava dokumendi koopia (passi isikuandmetega lehekülg või isikutunnistus, vana tüüpi isikutunnistusel tuleb lisada mõlema külje koopia).

Tõendit saab tellida kas
• isiklikult kohale tulles (vajalik eelregistreerimine saatkonna elektroonilises kalendris broneering.mfa.ee);
• e-posti teel digitaalselt allkirjastatult (digitaalselt allkirjastatud avaldus ja lisadokumendid saadetakse saatkonna e-postiaadressile [email protected]) või
• posti teel (saatkonna postiaadressi leiate siit).

Kui tõend tellitakse e-posti või posti teel, tuleb avaldusele lisada täiendav vabas vormis avaldus palvega väljastada tõend konsulile teadaolevate asjaolude tõendina. Kui taotleja soovib tõendit kätte saada posti teel, siis tuleb avaldusse märkida ka aadress, kuhu saatkond tõendi saata saab (tõendi saatmise kulud tasub taotleja otse kullerfirmale Aras Kargo). Kui tõend tellitakse posti teel, tuleb avaldusele lisada ka taotleja passi isikuandmete lehe koopia.

Tõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõiv 30 eurot. Riigilõivu tasumise kohta saate täpsemalt lugeda siit.