Üldinfo pikaajalise viibimise kohta

TÄHELEPANU!
Uue koroonaviiruse levikust tulenevate piirangute tõttu võtavad Eesti saatkond Ankaras ja Türgis asuvad VFS Globali viisakeskused viisataotlusi vastu vaid erandlikel juhtudel (erandite loetelu on toodud allpool). VFS Globali viisakeskused võtavad Schengeni viisade taotlusi vastu vaid osades viisakeskustes, täpsemat teavet Schengeni viisade (C-viisade) vastuvõtmise kohta VFS Globali viisakeskustes saab VFSi kodulehelt.

Erandkorras saavad viisat taotleda kolmandate riikide kodanikud (uuendatud nimekiri kehtib alates 16. oktoobrist),
* kes soovivad Eestisse reisida töötamise eesmärgil (viisa taotlemine lühiajalise töötamise registreerimise või seadusest tuleneva töötamisõiguse alusel). NB! Erand ei laiene töötajate pereliikmetele!
* kes soovivad Eestisse reisida Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil. NB! Erand ei laiene õppurite pereliikmetele!
* kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
* kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
* kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapere liige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;
* kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
* kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
* kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks;
* Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks;
* kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik:
* kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel.

Lisaks võivad mistahes eesmärgil viisat taotleda isikud, kes on Austraalia, Gruusia, Jaapani, Kanada, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay või Uus-Meremaa elanikud. NB! Austraalia, Gruusia, Jaapani ja Kanada kodanikud saavad viisat taotleda Eesti saatkonnas Ankaras vaid juhul, kui neil ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik viisat taotleda oma elukohariigis asuvas Eesti saatkonnas.

Erandkorras viisa taotlemiseks tuleb aeg broneerida saatkonna elektroonilises kalendris broneering.mfa.ee, broneerimisel peab taotleja lisainfo lahtrisse märkima viisa erandkorras taotlemise põhjuse. Broneeringud, milles ei ole erandit märgitud, kustutakse kalendrist ilma eelneva hoiatuseta.

Viibimine Eestis on pikaajaline, kui see kestab kauem kui 90 päeva mistahes 180päevase perioodi jooksul. Pikaajalise viibimise aluseks võib olla Eesti väljastatud D-viisa või Eesti väljastatud elamisluba, teatud juhtudel (õpingud, teadustöö jms) võib pikaajalise viibimise aluseks olla ka teise Schengeni liikmesriigi väljastatud D-viisa või elamisluba.

Kui isiku viibimiskavatus on pikem kui üks aasta, esitab isik saatkonnas elamisloataotluse ja sõidab Eestisse pärast elamisloakaardi kättesaamist. Elamisloa taotlemise kohta lugege täpsemalt siit.  Teatud juhtudel (õppimine, iduettevõtlusega tegelemine, iduettevõttes töötamine) võib pikema kui aastase viibimiskavatsusega isik taotleda saatkonnast D-viisa, asuda Eestisse D-viisa alusel ning esitada elamisloataotluse Eestis otse Politsei- ja Piirivalveametile.

Kui isiku pikaajalise viibimise kavatsus on pikkusega kuni üks aasta, esitab isik saatkonnas D-viisa taotluse ning positiivse otsuse puhul sõidab Eestisse ja viibib Eestis D-viisa alusel.

Reeglina saab saatkonnas esitada kas D-viisa või elamisloataotluse, kuid mitte mõlemat.