Schengeni viisa taotlemise üldreeglid

TÄHELEPANU!
Viisataotluste vastuvõtmine Eesti saatkonnas Ankaras on alates 17. märtsist 2020 peatatud. Peatatud on nii lühiajaliste (Schengeni viisade) kui ka pikaajaliste viisade (D-viisade) taotluste vastuvõtmine. VFS Global viisakeskused võtavad allpool loetletud eranditele vastavate isikute Schengeni viisade taotlusi vastu osades viisakeskustes alates 29. juulist 2020. Täpsemat teavet saab VFSi kodulehelt.
Erandkorras saavad viisat taotleda isikud (uuendatud nimekiri kehtib alates 6. juulist),
* kes soovivad Eestisse reisida töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil. NB! Erand ei laiene nende kategooriate (töötaja, üliõpilane, õpilane jt) pereliikmetele!
* kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
* kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid
* kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapere liige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;
* kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
* kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
* kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks;
* Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks;
* kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik:
* kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel.
Erandkorras viisa taotlemiseks tuleb aeg broneerida saatkonna elektroonilises kalendris broneering.mfa.ee, broneerimisel peab taotleja lisainfo lahtrisse märkima viisa erandkorras taotlemise põhjuse. Broneeringud, milles ei ole erandit märgitud, kustutakse kalendrist ilma eelneva hoiatuseta.

Üldjuhul tuleb taotlus esitada isiklikult. Kui alaealine laps ei pea andma taotluse esitamisel sõrmejälgi, ei pea ta isiklikult kohale tulema, piisab kui kohal viibib alaealise lapsevanem või eeskostja.

Taotluse võib esitada kuni kolm kuud enne plaanitava reisi algust. Taotleja, kellel on kehtiv mitmekordne Schengeni viisa võib taotluse esitada kuni neli nädalat enne eelmise viisa kehtivuse lõppemist.

Taotleja peab viisa taotlemisel andma sõrmejäljed. Sõrmejälgede andmisest on vabastatud

  • alla 12-aastased lapsed;
  • isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta. Kui kümmet sõrmejälge ei ole võimalik võtta, siis võetakse nii paljude sõrmede jälg kui võimalik;
  • riigipead või valitsusjuhid ning valitsuse liikmed ja nendega koos reisivad abikaasad ja nende ametliku delegatsiooni liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse liikmesriikide valitsustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt;
  • monarhid ja kuningliku perekonna teised kõrged liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse liikmesriikide valitsustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt;
  • taotlejad, kellelt on vähem kui 59 kuud enne taotluse esitamist varasema Schengeni viisa taotluse menetlemise käigus sõrmejäljed võetud;

Taotlusele lisatud dokumendid võivad olla kas eesti, inglise või türgi keeles. Teistes keeltes olevad dokumendid tuleb enne esitamist tõlkida eesti, inglise või türgi keelde, tõlge peab olema kinnitatud kas vandetõlgi või notari poolt.

Taotluse esitamisel otse saatkonda palume arvestada sellega, et saatkonnas oskavad inimesed suhelda eesti, inglise, vene ja türgi keeles. Kui taotleja ei valda ühtegi neist keeltest, peab ta ise organiseerima tõlgi.

Schengeni viisa taotlus vaadatakse läbi 15 päeva jooksul alates selle esitamisest saatkonda. Põhjendatud juhtudel võib läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päevani ja erandjuhtudel kuni 60 päevani. Viisataotluse esitamisel VFS Globali viisakeskuse kaudu lisandub läbivaatamise ajale taotluse viisakeskusest saatkonda ja vastuse saatkonnast viisakeskusesse transportimise aeg.

Schengeni viisa taotlemise üldiste reeglite kohta võite täiendavalt lugeda Välisministeeriumi veebilehelt.