Schengeni viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid

TÄHELEPANU!
Uue koroonaviiruse levikust tulenevate piirangute tõttu võtavad Eesti saatkond Ankaras ja Türgis asuvad VFS Globali viisakeskused viisataotlusi vastu vaid erandlikel juhtudel (erandite loetelu on toodud allpool). VFS Globali viisakeskused võtavad Schengeni viisade taotlusi vastu vaid osades viisakeskustes, täpsemat teavet Schengeni viisade (C-viisade) vastuvõtmise kohta VFS Globali viisakeskustes saab VFSi kodulehelt.

Erandkorras saavad viisat taotleda kolmandate riikide kodanikud (uuendatud nimekiri kehtib alates 16. oktoobrist),
* kes soovivad Eestisse reisida töötamise eesmärgil (viisa taotlemine lühiajalise töötamise registreerimise või seadusest tuleneva töötamisõiguse alusel). NB! Erand ei laiene töötajate pereliikmetele!
* kes soovivad Eestisse reisida Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil. NB! Erand ei laiene õppurite pereliikmetele!
* kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
* kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
* kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapere liige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;
* kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
* kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
* kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks;
* Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks;
* kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik:
* kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel.

Lisaks võivad mistahes eesmärgil viisat taotleda isikud, kes on Austraalia, Gruusia, Jaapani, Kanada, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay või Uus-Meremaa elanikud. NB! Austraalia, Gruusia, Jaapani ja Kanada kodanikud saavad viisat taotleda Eesti saatkonnas Ankaras vaid juhul, kui neil ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik viisat taotleda oma elukohariigis asuvas Eesti saatkonnas.

Erandkorras viisa taotlemiseks tuleb aeg broneerida saatkonna elektroonilises kalendris broneering.mfa.ee, broneerimisel peab taotleja lisainfo lahtrisse märkima viisa erandkorras taotlemise põhjuse. Broneeringud, milles ei ole erandit märgitud, kustutakse kalendrist ilma eelneva hoiatuseta.

Üldised dokumendid

Dokumendid, mis peavad esitama kõik taotlejad:

 • taotlusankeet. Taotlusankeet võib olla täidetud eesti, inglise või türgi keeles. Taotluse esitamisel otse saatkonda peab ankeet olema täidetud internetis, pärast täitmist trükitakse ankeet välja ning allkirjastatakse kahes kohas (punkt 37 ja taotluse viimase lehe lõpus). Taotluse esitamisel VFS Globali viisakeskuse kaudu palume järgida VFS Globali kodulehel olevaid juhiseid;
 • värviline foto mõõtmetega 35×45 mm, mis ei ole vanem kui kuus kuud, millel taotleja on otsevaates, peakatteta ja heledal taustal. Usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma peakattest tingitud varjudeta. Fotole esitatavate nõuete kohta saab informatsiooni siit (inglise keeles). Foto peab olema kleebitud taotlusankeedile;
 • reisidokument. Reisidokumendis peab olema vähemalt kaks vaba viisade jaoks mõeldud lehekülge, reisidokument peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast taotletava viisa kehtivusaega ning taotletava viisa kehtivuse lõppemise päeval ei tohi pass olla vanem kui 10 aastat;
 • reisi- ja tervisekindlustus. Kindlustus peab katma kõik meditsiinilistel põhjustel repatrieerimise, vältimatu arstiabi ja/või erakorralise haiglaraviga seoses või surma korral liikmesriikide territooriumil viibimise ajal tekkida võivad kulu. Mitmekordse viisa taotlemisel peab kindlustuse esitama esimese kavandatava viibimise kohta. Kindlustuse kate peab olema vähemalt 30 000 eurot ja kindlustus peab kehtima kõigis Schengeni liikmesriikides.

Lisadokumendid reisi eesmärkide kaupa

Turism

 • lennu-/reisibroneering või muu tõend kavandatud transpordi kohta;
 • tõend hotellibroneeringu või reisikava kohta;
 • tõend elatusvahendite olemasolu kohta, näiteks:
  • pangakonto väljavõte viimase kolme kuu tehingute kohta ja
  • tõend regulaarse sissetuleku kohta, näiteks viimase kolme kuu palgatõendid (vms);
 • vastava kategooria reisijad peavad esitama järgmised dokumendid:
  • kui taotleja on palgatöötaja:
   • tööandja kiri ja/või luba puhkusele minekuks
   • SGK (sotsiaalkindlustuse) registreerimisdokument ja SGK „hizmet dökümü”;
  • kui taotleja on põllumajandustootja:
   • põllumajanduskoja poolt väljastatud põllumajandustootja tõend;
  • kui taotleja on eraäriühingu töötaja või omanik:
   • äriühingu kaubanduskojas registreerimise tõend ja äriregistri väljavõte;
   • tõend maksude tasumise kohta;
  • kui taotleja on pensionär:
   • pensionitõend (kas pangaväljavõte või pensioniraamat);
  • kui taotleja on üliõpilane:
   • üliõpilaspilet (Öğrenci Belgesi);
  • kui taotleja on alaealine / noorem kui 18 aastat ning reisib üksi või üksnes ühe vanema või seadusliku eestkostjaga:
   • notari kinnitatud tõend taotleja vanematelt (see tingimus ei kehti, kui kaasa reisiv vanem on üksikvanem või on ainult temal vanemlikud õigused).

Sugulaste või sõprade külastamine

 • lennu- või reisibroneering või muu tõend kavandatud transpordi kohta;
 • tõend elatusvahendite olemasolu kohta: näiteks
  • pangakonto väljavõte viimase kolme kuu tehingute kohta ja
  • tõend regulaarse sissetuleku kohta, näiteks viimase kolme kuu palgatõendid (vms);
 • tõend perekondlike seoste kohta (Tam Tekmil Vukuatli Nüfus Kayit Örnegi);
 • vastava kategooria reisijad peavad esitama järgmised dokumendid:
  • kui taotleja on palgatöötaja:
   • tööandja kiri ja/või luba puhkusele minekuks
   • SGK (sotsiaalkindlustuse) registreerimisdokument ja SGK „hizmet dökümü
  • kui taotleja on põllumajandustootja:
   • põllumajanduskoja poolt väljastatud põllumajandustootja tõend;
  • kui taotleja on eraäriühingu töötaja või omanik:
   • äriühingu kaubanduskojas registreerimise tõend ja äriregistri väljavõte;
   • tõend maksude tasumise kohta.
  • kui taotleja on pensionär:
   • pensionitõend (kas pangaväljavõte või pensioniraamat);
  • kui taotleja on üliõpilane:
   • üliõpilaspilet (Öğrenci Belgesi);
  • kui taotleja on alaealine / noorem kui 18 aastat ning reisib üksi või üksnes ühe vanema või seadusliku eestkostjaga:
   • notari kinnitatud tõend taotleja vanematelt (see tingimus ei kehti, kui kaasa reisiv vanem on üksikvanem või on ainult temal vanemlikud õigused);
  • tõend kulude katmise ja/või majutuse olemasolu kohta:
   • vabas vormis kutse ja/või garantiikiri. Kutse on soovitatav esitada digitaalselt allkirjastatult. Digitaalselt allkirjastatud kutse saadetakse e-postiaadressile embassy embassy.ankara@mfa.ee, märkides teemareale (subject) taotleja nime nii, nagu see on kirjas tema reisidokumendis (passis). Taotleja peab lisama taotlusele digitaalselt allkirjastatud dokumendi väljatrüki koos märkega selle kohta, millal digitaalselt allkirjastatud dokument saatkonna e-postiaadressile saadeti.

Ärireis

 • lennu- või reisibroneering või muu tõend kavandatud transpordi kohta;
 • tõend elatusvahendite olemasolu kohta: näiteks
  • pangakonto väljavõte viimase kolme kuu tehingute kohta ja
  • tõend regulaarse sissetuleku kohta, näiteks viimase kolme kuu palgatõendid (vms);
 • messil osalemiseks messi pääse või osalemist kinnitavad dokumendid;
 • vastava kategooria reisijad peavad esitama järgmised dokumendid:
  • kui taotleja on palgatöötaja:
   • tööandja kiri ja/või luba puhkusele minekuks;
   • dokument SGK (sotsiaalkindlustuse) registreerimise kohta ja SGK „hizmet dökümü”;
  • kui taotleja on põllumajandustootja:
   • põllumajanduskoja poolt väljastatud põllumajandustootja tõend;
  • kui taotleja on eraäriühingu töötaja või omanik:
   • äriühingu kaubanduskojas registreerimise tõend ja äriregistri väljavõte;
   • tõend maksude tasumise kohta.
  • tõend kulude katmise ja/või majutuse olemasolu kohta
   • vabas vormis kutse ja/või garantiikiri. Kutse on soovitatav esitada digitaalselt allkirjastatult. Digitaalselt allkirjastatud kutse saadetakse e-postiaadressile embassy.ankara@mfa.ee, märkides teemareale (subject) taotleja nime nii, nagu see on kirjas tema reisidokumendis (passis). Taotleja peab lisama taotlusele digitaalselt allkirjastatud dokumendi väljatrüki koos märkega selle kohta, millal digitaalselt allkirjastatud dokument saatkonna e-postiaadressile saadeti.

Kaugvedude autojuhid (ärireis)

 • transpordiettevõtja ja UND (maanteetranspordi assotsiatsiooni) garantiikiri, kui ettevõtja on viimase liige;
 • transpordiettevõtja autojuhtide nimekiri;
 • SGK (sotsiaalkindlustuse) registreerimisdokument, SGK „hizmet dökümü” ja juhi varasemate SKG-maksude loetelu;
 • väljavõte kaubanduskoja registrist transpordiettevõtja kohta;
 • C2 sertifikaat (ekspordiluba);
 • autojuhi riiklik ja rahvusvaheline juhiluba;
 • ELi äriühingu kutse või tõend äripartnerluse kohta. Kutse on soovitatav esitada digitaalselt allkirjastatult. Digitaalselt allkirjastatud kutse saadetakse e-postiaadressile embassy.ankara@mfa.ee, märkides teemareale (subject) taotleja nime nii, nagu see on kirjas tema reisidokumendis (passis). Taotleja peab lisama taotlusele digitaalselt allkirjastatud dokumendi väljatrüki koos märkega selle kohta, millal digitaalselt allkirjastatud dokument saatkonna e-postiaadressile saadeti.

Kultuur, sport, konverentsidel osalemine (reisi eesmärk muud)

 • lennu- või reisibroneering või muu tõend kavandatud transpordi kohta;
 • majutustõend;
 • tõend elatusvahendite olemasolu kohta, näiteks:
  • pangakonto väljavõte viimase kolme kuu tehingute kohta ja
  • tõend regulaarse sissetuleku kohta, näiteks viimase kolme kuu palgatõendid (vms);
 • järgmised külastuse eesmärki tõendavad dokumendid, kummagi kategooria kohta:
  • kultuuriüritused ja konverentsid:
   • kutse ürituse korraldajalt ja/või kultuuriteenuse pakkujaga sõlmitud leping ja/või kutse loomingulisele tööle. Kutse on soovitatav esitada digitaalselt allkirjastatul. Digitaalselt allkirjastatud kutse saadetakse e-postiaadressile embassy.ankara@mfa.ee, märkides teemareale (subject) taotleja nime nii, nagu see on kirjas tema reisidokumendis (passis). Taotleja peab lisama taotlusele digitaalselt allkirjastatud dokumendi väljatrüki koos märkega selle kohta, millal digitaalselt allkirjastatud dokument saatkonna e-postiaadressile saadeti.
  • spordisündmused:
   • kutse spordiklubilt/spordiala föderatsioonilt või spordiüritusel osalemist kinnitav akrediteering. Kutse on soovitatav esitada digitaalselt allkirjastatult. Digitaalselt allkirjastatud kutse saadetakse e-postiaadressile embassy embassy.ankara@mfa.ee, märkides teemareale (subject) taotleja nime nii, nagu see on kirjas tema reisidokumendis (passis). Taotleja peab lisama taotlusele digitaalselt allkirjastatud dokumendi väljatrüki koos märkega selle kohta, millal digitaalselt allkirjastatud dokument saatkonna e-postiaadressile saadeti;
   • tõend lähetavalt spordiklubilt või spordiala föderatsioonilt;
  • taotlejad peavad esitama vastavalt kategooriale oma isiklikku olukorda tõendavad dokumendid:
   • kui taotleja on palgatöötaja:
    • tööandja kiri ja/või luba puhkusele minekuks;
    • dokument SGK (sotsiaalkindlustuse) registreerimise kohta ja SGK „hizmet dökümü”;
   • kui taotleja on põllumajandustootja:
    • põllumajanduskoja poolt väljastatud põllumajandustootja tõend;
   • kui taotleja on eraäriühingu töötaja või omanik:
    • äriühingu kaubanduskojas registreerimise tõend ja äriregistri väljavõte;
    • tõend maksude tasumise kohta;
   • kui taotleja on pensionär:
    • pensionitõend (kas pangaväljavõte või pensioniraamat);
   • kui taotleja on üliõpilane:
    • üliõpilaspilet (Öğrenci Belgesi);
   • kui taotleja on alaealine / noorem kui 18 aastat ning reisib üksi või üksnes ühe vanema või seadusliku eestkostjaga:
    • notari kinnitatud tõend taotleja vanematelt (see tingimus ei kehti, kui kaasa reisiv vanem on üksikvanem või on ainult temal vanemlikud õigused).

Õpingud või osalemine ELi haridus-, väljaõppe- või teadusprogrammides (reisi eesmärk õpingud või muud)

 • lennu- või reisibroneering või muu tõend kavandatud transpordi kohta;
 • tõend elatusvahendite olemasolu kohta, näiteks:
  • pangakonto väljavõte viimase kolme kuu tehingute kohta ja
  • tõend regulaarse sissetuleku kohta, näiteks viimase kolme kuu palgatõendid (vms);
 • tõend majutuse kohta kavandatud kohalviibimise ajaks;
 • taotlejad peavad esitama vastavalt kategooriale külastuse eesmärki tõendavad dokumendid:
  • õppimine:
   • kutse ja/või garantiikiri. Kutse on soovitatav esitada digitaalselt allkirjastatul. Digitaalselt allkirjastatud kutse saadetakse e-postiaadressile embassy embassy.ankara@mfa.ee, märkides teemareale (subject) taotleja nime nii, nagu see on kirjas tema reisidokumendis (passis). Taotleja peab lisama taotlusele digitaalselt allkirjastatud dokumendi väljatrüki koos märkega selle kohta, millal digitaalselt allkirjastatud dokument saatkonna e-postiaadressile saadeti;
  • ELi haridus-, väljaõppe- või teadusprogrammides osalemine:
   • originaalkutse ülikoolist või teaduskeskusest, Kutse on soovitatav esitada digitaalselt allkirjastatult. Digitaalselt allkirjastatud kutse saadetakse e-postiaadressile embassy.ankara@mfa.ee, märkides teemareale (subject) taotleja nime nii, nagu see on kirjas tema reisidokumendis (passis). Taotleja peab lisama taotlusele digitaalselt allkirjastatud dokumendi väljatrüki koos märkega selle kohta, millal digitaalselt allkirjastatud dokument saatkonna e-postiaadressile saadeti;
   • Türgi Riikliku Agentuuri (ELi haridus- ja noorsooprogrammide keskus) või TÜBITAKi kiri, mis kinnitab, et viisataotlejat toetatakse Euroopa Liidu programmi kaudu.
  • taotlejad peavad esitama vastavalt kategooriale oma isiklikku olukorda tõendavad dokumendid:
   • kui taotleja töötab õpetaja või õppejõuna:
    • tööandja kiri ja/või luba puhkusele minekuks;
    • sotsiaalkindlustuse registreerimisdokument.
   • kui taotleja on üliõpilane:
    • üliõpilaspilet (Öğrenci Belgesi).
   • kui taotleja on alaealine / noorem kui 18 aastat ning reisib üksi või üksnes ühe vanema või seadusliku eestkostjaga:
    • notari kinnitatud tõend taotleja vanematelt (see tingimus ei kehti, kui kaasa reisiv vanem on üksikvanem või on ainult temal vanemlikud õigused).