Schengeni viisa taotlemisel makstav viisatasu

TÄHELEPANU!
Viisataotluste vastuvõtmine Eesti saatkonnas Ankaras on alates 17. märtsist 2020 peatatud. Peatatud on nii lühiajaliste (Schengeni viisade) kui ka pikaajaliste viisade (D-viisade) taotluste vastuvõtmine. VFS Global viisakeskused võtavad allpool loetletud eranditele vastavate isikute Schengeni viisade taotlusi vastu osades viisakeskustes alates 29. juulist 2020. Täpsemat teavet saab VFSi kodulehelt.
Erandkorras saavad viisat taotleda isikud (uuendatud nimekiri kehtib alates 6. juulist),
* kes soovivad Eestisse reisida töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil. NB! Erand ei laiene nende kategooriate (töötaja, üliõpilane, õpilane jt) pereliikmetele!
* kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
* kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid
* kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapere liige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;
* kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
* kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
* kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks;
* Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks;
* kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik:
* kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel.
Erandkorras viisa taotlemiseks tuleb aeg broneerida saatkonna elektroonilises kalendris broneering.mfa.ee, broneerimisel peab taotleja lisainfo lahtrisse märkima viisa erandkorras taotlemise põhjuse. Broneeringud, milles ei ole erandit märgitud, kustutakse kalendrist ilma eelneva hoiatuseta.

Viisatasu Schengeni viisa taotluse läbivaatamise eest on 80 eurot, lapsed vanuses 6-11 aastat maksavad viisatasu 40 eurot.

Viisatasu maksmisest on vabastatud:

 • alla kuue aasta vanune laps;
 • õpingute või hariduse omandamise eesmärgil riigis viibiv kooliõpilane, üliõpilane ja kraadiõppe üliõpilane ning nendega kaasas olev õpetaja;
 • kolmanda riigi teadlane, kes reisib teadusliku uurimistegevuse eesmärgil, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta soovituses 2005/761/EÜ (liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil);
 • kuni 25 aasta vanune mittetulundusühingu esindaja, kes osaleb mittetulundusühingute korraldatud seminaril, konverentsil, spordi-, kultuuri- ja haridusüritusel;
 • Eesti kodaniku pereliige;
 • Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige Euroopa Liidu kodaniku seaduse mõttes;
 • isik, kes saabub Eestisse Vabariigi Presidendi, Riigikogu juhatuse liikme, Vabariigi Valitsuse liikme, õiguskantsleri, riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe või Kaitseväe juhataja kutsel põhjendatud kultuurihuvide, välispoliitiliste, arengupoliitiliste või muude oluliste üldiste huvide edendamiseks või humanitaarkaalutlustel;
 • diplomaatilise ja teenistuspassi kasutaja.

Vene Föderatsiooni, Ukraina, Albaania, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia, Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Moldova kodanikud maksavad vastavalt nende riikide ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud viisalitsustuslepingutele Schengeni viisa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 35 eurot. Nimetatud riikide kodanikele rakenduvad ka teised viisalihtsustuslepingutes ette nähtud soodustused. Täpsemalt saab viisalihtsustuslepingute kohta lugeda siit.

Riigilõivu saab tasuda

 • saatkonnas kohapeal sularahas (vastu võetakse vaid euro paberraha, palume võimalusel varuda täpne summa);
 • saatkonnas kohapeal pangakaardiga (VISA, EuroCard, kasutatav pangakaart peab võimaldama teha makseid välismaal);
 • ülekandega saatkonna arveldusarvele Garanti pangas (eurodes);
 • ülekandega Rahandusministeeriumi arveldusarvele Eestis (eurodes).

Saatkonna arveldusarve:
Eesti Vabariigi Suursaatkond
Garanti Bank
324 – 9097779
Swift: TGBATRISXXX
IBAN: TR28 0006 2000 3240 0009 0977 79
Makse selgitusse palume märkida taotleja nimi ja taotletava viisa tüüp.

Rahandusministeeriumi arveldusarved Eestis:
SEB Pank  EE89101022003479601, SWIFT: EEUHEE2X
Swedbank EE932200221023778606, SWIFT: HABAEE2X
Luminor Bank AS EE701700017001577198, SWIFT: NDEAEE2X

Viitenumber: 2900073630

Rahvusvahelisel maksekorraldusel palume viitenumbri märkida selgituse reale.
Makse selgitus: Viisataotluste läbivaatamine, taotleja nimi.