D-viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid

 

Üldised dokumendid

Dokumendid, mis peavad esitama kõik taotlejad:

 • taotlusankeet. Taotlusankeet võib olla täidetud eesti, inglise või türgi keeles. Ankeet olema täidetud internetis, pärast täitmist trükitakse ankeet välja ning allkirjastatakse. Allkiri pannakse  iga lehe lõppu ja ankeedi lõppu selleks ette nähtud kohale;
 • värviline foto mõõtmetega 35×45 mm, mis ei ole vanem kui kuus kuud, millel taotleja on otsevaates, peakatteta ja heledal taustal. Usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma peakattest tingitud varjudeta. Fotole esitatavate nõuete kohta saab informatsiooni siit (inglise keeles). Foto peab olema kleebitud taotlusankeedile;
 • reisidokument. Reisidokumendis peab olema vähemalt kaks vaba viisade jaoks mõeldud lehekülge, reisidokument peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast taotletava viisa kehtivusaega ning viisa kehtivuse lõppemise päeval ei tohi pass olla vanem kui 10 aastat;
 • reisi- ja tervisekindlustus, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise viisa kehtivusajal, mitmekordse viisa puhul esimese kavandatud viibimisaja lõppemiseni. Üldjuhul peab kindlustus kehtima kogu taotletava viisa perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui viisataotlejale hakkab pärast Eestisse saabumist kehtima Eesti ravikindlustus (Haigekassa). Sellisel juhul peab viisa taotlemisel esitatav kindlustus katma perioodi viisa algusest kuni ravikindlustuse (Haigekassa) kehtima hakkamiseni. Näiteks viisa taotlemisel lühiajaliseks töötamiseks peab kindlustus katma perioodi Schengenisse sisenemisest kuni tööle asumiseni ja lisaks 14 esimest töötamise päeva;
 • rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid. Tegemist on kohustusliku dokumendiga, kui viisat taotletakse muul alusel kui lühiajaline töötamine.

Lisadokumendid reisi eesmärkide kaupa

Õppimine

 • õppeasutuse kinnitus taotleja õppima asumise kohta;
 • vahetus(üli)õpilane lisab taotlusele ka oma praeguse õppeasutuse kinnituse;
 • mõne rahvusvahelise programmi (näiteks Erasmus) raames õppima asudes tuleb taotlusele lisada ka programmi kohaliku koordinaatori kinnitus.

Lühiajaline töötamine

 • lühiajalise töötamise registreerimise kinnituse väljatrükk.

Iduettevõtlusega tegelemine

 • iduettevõtluse eksperdikomisoni otsuse väljatrükk.

Lähedase sugulase juurde asumine (sugulaste või sõprade külastamine)

 • sugulussuhet kinnitavad dokumendid (abielutunnistus või -tõend, sünnitunnistus või –tõend);
 • kui viisat taotleb taotleja täisealine laps, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, siis terviseseisundit või puuet kinnitav dokument.

Kaugtöö viisa (diginomaadi viisa)

 • dokumendid, mis tõendavad, et taotleja töö ei sõltu asukohast ja tal on võimalik kasutada telekommunikatsioonitehnoloogiat töökohustuste täitmiseks kaugtööna;
 • dokumendid, mis tõendavad, et taotleja jätkab
  • töötamist välisriigis registreeritud tööandja heaks, kellega tal on lepinguline suhe või
  • äritegevust välisriigis registreeritud äriühingu heaks, milles tal on osalus või
  • teenuste pakkumist peamiselt klientidele, kelle tegevuskoht on välisriigis ja kellega tal on lepinguline suhe;
 • dokumendid, mis tõendavad taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad. Taotleja peab tõestama, et tema igakuine sissetulek viimase kuue kuu jooksul ei ole väiksem kui 3504 eurot kuus;
 • Esimeses kahes punktis nimetatud dokumentideks võivad olla:
  • taotleja kirjalik seletus viisa kaugtöö tegemiseks kasutamise kavatsuse kohta;
  • tööandja kirjalik kinnitus, et taotlejal on võimalik töökohustusi täita kaugtööna;
  • tööleping või muu võlaõiguslik leping;
  • taotleja asukohariigi pädeva ametiasutuse tõend asukohariigis kohustuslike riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta;
  • äriühingu asukohariigi pädeva ametiasutuse tõend, millest nähtub äriühingu nimi, asukoht, tegevusala, taotleja osalus äriühingus ja andmed äriühingu seaduslike esindajate kohta;
  • äriühingu asukohariigi pädeva asutuse väljastatud õiend asukohariigis kohustuslike riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta ning maksuvõlgnevuste puudumiste kohta;
  • muud dokumendid.
  • Tähelepanu! Kaugtöö eesmärgil viisa taotlemisel tuleb täiendavalt esitada ka dokument, mis tõendab, et taotlejal või äriühingul, mille taotlejal on osalus,  ei ole taotleja elukohariigis või äriühingu asukohariigis maksuvõlga.