D-viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid

TÄHELEPANU!
Uue koroonaviiruse levikust tulenevate piirangute tõttu võtavad Eesti saatkond Ankaras ja Türgis asuvad VFS Globali viisakeskused viisataotlusi vastu vaid erandlikel juhtudel (erandite loetelu on toodud allpool). VFS Globali viisakeskused võtavad Schengeni viisade taotlusi vastu vaid osades viisakeskustes, täpsemat teavet Schengeni viisade (C-viisade) vastuvõtmise kohta VFS Globali viisakeskustes saab VFSi kodulehelt.

Erandkorras saavad viisat taotleda kolmandate riikide kodanikud (uuendatud nimekiri kehtib alates 16. oktoobrist),
* kes soovivad Eestisse reisida töötamise eesmärgil (viisa taotlemine lühiajalise töötamise registreerimise või seadusest tuleneva töötamisõiguse alusel). NB! Erand ei laiene töötajate pereliikmetele!
* kes soovivad Eestisse reisida Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil. NB! Erand ei laiene õppurite pereliikmetele!
* kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
* kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
* kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapere liige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;
* kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
* kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
* kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks;
* Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks;
* kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik:
* kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel.

Lisaks võivad mistahes eesmärgil viisat taotleda isikud, kes on Austraalia, Gruusia, Jaapani, Kanada, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay või Uus-Meremaa elanikud. NB! Austraalia, Gruusia, Jaapani ja Kanada kodanikud saavad viisat taotleda Eesti saatkonnas Ankaras vaid juhul, kui neil ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik viisat taotleda oma elukohariigis asuvas Eesti saatkonnas.

Erandkorras viisa taotlemiseks tuleb aeg broneerida saatkonna elektroonilises kalendris broneering.mfa.ee, broneerimisel peab taotleja lisainfo lahtrisse märkima viisa erandkorras taotlemise põhjuse. Broneeringud, milles ei ole erandit märgitud, kustutakse kalendrist ilma eelneva hoiatuseta.

Üldised dokumendid

Dokumendid, mis peavad esitama kõik taotlejad:

 • taotlusankeet. Taotlusankeet võib olla täidetud eesti, inglise või türgi keeles. Ankeet olema täidetud internetis, pärast täitmist trükitakse ankeet välja ning allkirjastatakse. Allkiri pannakse  iga lehe lõppu ja ankeedi lõppu selleks ette nähtud kohale;
 • värviline foto mõõtmetega 35×45 mm, mis ei ole vanem kui kuus kuud, millel taotleja on otsevaates, peakatteta ja heledal taustal. Usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma peakattest tingitud varjudeta. Fotole esitatavate nõuete kohta saab informatsiooni siit (inglise keeles). Foto peab olema kleebitud taotlusankeedile;
 • reisidokument. Reisidokumendis peab olema vähemalt kaks vaba viisade jaoks mõeldud lehekülge, reisidokument peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast taotletava viisa kehtivusaega ning viisa kehtivuse lõppemise päeval ei tohi pass olla vanem kui 10 aastat;
 • reisi- ja tervisekindlustus. Kindlustus peab katma kõik meditsiinilistel põhjustel repatrieerimise, vältimatu arstiabi ja/või erakorralise haiglaraviga seoses või surma korral liikmesriikide territooriumil viibimise ajal tekkida võivad kulu. Kindlustuse kate peab olema vähemalt 30 000 eurot ja kindlustus peab kehtima kõigis Schengeni liikmesriikides. Üldjuhul peab kindlustus kehtima kogu taotletava viisa perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui viisataotlejale hakkab pärast Eestisse saabumist kehtima Eesti ravikindlustus (Haigekassa). Sellisel juhul peab viisa taotlemisel esitatav kindlustus katma perioodi viisa algusest kuni ravikindlustuse (Haigekassa) kehtima hakkamiseni. Näiteks viisa taotlemisel lühiajaliseks töötamiseks peab kindlustus katma perioodi Schengenisse sisenemisest kuni tööle asumiseni ja lisaks 14 esimest töötamise päeva;
 • rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid. Tegemist ei ole kohustusliku dokumendiga, kuid saatkond soovitab siiski need esitada, kui viisat taotletakse muul alusel kui lühiajaline töötamine.

Lisadokumendid reisi eesmärkide kaupa

Õppimine

 • õppeasutuse kinnitus taotleja õppima asumise kohta;
 • vahetus(üli)õpilane lisab taotlusele ka oma praeguse õppeasutuse kinnituse;
 • mõne rahvusvahelise programmi (näiteks Erasmus) raames õppima asudes tuleb taotlusele lisada ka programmi kohaliku koordinaatori kinnitus.

Lühiajaline töötamine

 • lühiajalise töötamise registreerimise kinnituse väljatrükk.

Iduettevõtlusega tegelemine

 • iduettevõtluse eksperdikomisoni otsuse väljatrükk.

Lähedase sugulase juurde asumine (sugulaste või sõprade külastamine)

 • sugulussuhet kinnitavad dokumendid (abielutunnistus või -tõend, sünnitunnistus või –tõend);
 • kui viisat taotleb taotleja täisealine laps, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, siis terviseseisundit või puuet kinnitav dokument.