D-viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid

Üldised dokumendid

Dokumendid, mis peavad esitama kõik taotlejad:

 • taotlusankeet. Taotlusankeet võib olla täidetud eesti, inglise või türgi keeles. Ankeet olema täidetud internetis, pärast täitmist trükitakse ankeet välja ning allkirjastatakse. Allkiri pannakse  iga lehe lõppu ja ankeedi lõppu selleks ette nähtud kohale;
 • värviline foto mõõtmetega 35×45 mm, mis ei ole vanem kui kuus kuud, millel taotleja on otsevaates, peakatteta ja heledal taustal. Usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma peakattest tingitud varjudeta. Fotole esitatavate nõuete kohta saab informatsiooni siit (inglise keeles). Foto peab olema kleebitud taotlusankeedile;
 • reisidokument. Reisidokumendis peab olema vähemalt kaks vaba viisade jaoks mõeldud lehekülge, reisidokument peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast taotletava viisa kehtivusaega ning viisa kehtivuse lõppemise päeval ei tohi pass olla vanem kui 10 aastat;
 • reisi- ja tervisekindlustus. Kindlustus peab katma kõik meditsiinilistel põhjustel repatrieerimise, vältimatu arstiabi ja/või erakorralise haiglaraviga seoses või surma korral liikmesriikide territooriumil viibimise ajal tekkida võivad kulu. Kindlustuse kate peab olema vähemalt 30 000 eurot ja kindlustus peab kehtima kõigis Schengeni liikmesriikides. Üldjuhul peab kindlustus kehtima kogu taotletava viisa perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui viisataotlejale hakkab pärast Eestisse saabumist kehtima Eesti ravikindlustus (Haigekassa). Sellisel juhul peab viisa taotlemisel esitatav kindlustus katma perioodi viisa algusest kuni ravikindlustuse (Haigekassa) kehtima hakkamiseni. Näiteks viisa taotlemisel lühiajaliseks töötamiseks peab kindlustus katma perioodi Schengenisse sisenemisest kuni tööle asumiseni ja lisaks 14 esimest töötamise päeva.

Lisadokumendid reisi eesmärkide kaupa

Õppimine

 • õppeasutuse kinnitus taotleja õppima asumise kohta;
 • vahetus(üli)õpilane lisab taotlusele ka oma praeguse õppeasutuse kinnituse;
 • mõne rahvusvahelise programmi (näiteks Erasmus) raames õppima asudes tuleb taotlusele lisada ka programmi kohaliku koordinaatori kinnitus.

Lühiajaline töötamine

 • lühiajalise töötamise registreerimise kinnituse väljatrükk.

Iduettevõtlusega tegelemine

 • iduettevõtluse eksperdikomisoni otsuse väljatrükk.

Lähedase sugulase juurde asumine (sugulaste või sõprade külastamine)

 • sugulussuhet kinnitavad dokumendid (abielutunnistus või -tõend, sünnitunnistus või –tõend);
 • kui viisat taotleb taotleja täisealine laps, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, siis terviseseisundit või puuet kinnitav dokument.